Stadgar

 

 Släktforskarna i Norrköping

  Reviderad 2008 03 07 Sid 1

  Föreningsstadgar för   SiN
 §1. Föreningens namn ar Släktforskarna i Norrköping, forkortat SiN, (här nedan kallad
 
 §2. Föreningen som är en ideell förening, har till ändamål att främja släktforskning.12. Behandling av forslag (motioner) som inkommit arsmotet.

 
foreningen). Foreningen har sitt sate i Norrkoping.
Foreningen skall vara ansluten till Sveriges slaktforskarforbund som Medlemsforening
enl. § 3 samt som Medlemsforening erlagga faststalld avgift enl. § 19 och utse ombud till
riksstamman enligt § 9, allt enligt Stadgar for Sveriges Slaktforskarforbund.

§3. Varje fysisk person med intresse for släktforskning äger rätt att inträda i föreningen.

Med fysisk person jämställs institution, släkt och hembygdsförening.

§4. Föreningens verksamhet utövas genom

● årsmotet, som är föreningens högsta beslutande organ.

● styrelsen, som är föreningens verkställande organ, – styrelsen bevakar medlemmarnas

(föreningens) intressen och kan även verka genom utskott.

● att organisera regelbundna sammankomster i föreningens lokaler.

● att utse medlemmar som efter särskilt schema ansvarar för dessa sammankomster.

● att uppmuntra till brett deltagande i föreningen.

● att medverka till cirkel, kurser etc. för medlemmarna i släktforskning och tillhörande

hjälpmedel (datorkunskap, program etc.)

● att underlätta för medlemmarna att få utbildning till så förmånligt pris som möjligt.

● att anordna foreningsmoten 2 ggr./ar

§5. Foreningens styrelse bestar av ordforande och minst sex ledamoter. Styrelsen utser

inom sig vice ordforande, sekreterare, kassor och ovriga erforderliga funktionarer.

§6. Styrelse, som sammantrader pa ordforandens kallelse, ma inte fatta beslut om ej minst

halva antalet ledamoter, inkl ordforanden eller vice ordforanden, ar narvarande.

§7. Foreningens verksamhetsar och rakenskapsar sammanfaller med kalenderaret.

Rakenskaper, protokoll och arsberattelse skall vara revisorerna tillhanda senast fyra

veckor fore arsmotet.

§8. Ordinarie arsmote halls arligen senast under mars manad. Extra arsmote halls nar

styrelsen eller revisorerna eller minst en femtedel (1/5) av medlemmarna kraver det.

§9. Utlysande av arsmote skall ske senast 6 veckor innan arsmotesdagen

§10. Vid ordinarie arsmote skall foljande arenden forekomma:

1. Motets oppnande.

2. Val av ordforande att leda forhandlingarna.

3. Val av sekreterare for motesforhandlingarna.

4. Val av tva justeringsman/kvinnor, tillika rostraknare.

5. Faststallande av dagordning.

Släktforskarna i Norrköping
 
 
 
7. Foredragande av styrelsens verksamhetsberattelse.
8. Foredragning av revisorernas berattelse.
9. Fragan om beviljande av ansvarsfrihet for styrelsen.
10. Faststallande av medlemsavgift.

Reviderad 2008 03 07   Sid 26. Fraga om motet blivit behorigen utlyst.

11. Faststallande av styrelsens verksamhetsplan och budget.

13. Val av ordförande för föreningen väljs på ett år

14. Faststallande av antalet styrelseledamoter (ordinarie och suppleanter).

15. Val av styrelseledamoter och suppleanter halften pa 2 ar ovriga pa 1 ar.

16. Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter for kommande verksamhetsperiod.

17. Faststallande av antalet ledamoter i valberedning.

18. Val av valberedning och sammankallande i denna.

19. Ovriga arenden.

20. Motets avslutande.

§11. Foreningen tecknas av ordforanden och kassoren var for sig.

§12. Endast fullt betalande medlem ager rostratt pa arsmotet. Pa styrelsemotena ager endast

narvarande ur styrelsen rostratt

§13. Motioner och forslag till arsmotet skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor fore

arsmotet.

§14. Kallelse, foredragningslista, motioner samt arsrapport skall vara medlemmarna tillhanda

senast tva veckor innan arsmotet eller extra mote. Kallelse till arsmote gors per e-post

eller brev dar medlem saknar e-postadress. Arsmotet aviseras ocksa pa Slaktforskarnas

hemsida.

§15. Vid extra arsmote far endast forekomma arenden for beslut som angivits i kallelsen.

§16. Val forrattas med slutna valsedlar om sa yrkas, men annars, liksom vid all omrostning i

andra fragor, oppet. Vid lika rostetal avgors val genom lottning. I andra fragor galler den

mening som ordforanden foretrader.

§17. Andring av, eller tillagg, till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie arsmote. For beslut

fordras minst tva tredjedelar (2/3) av avgivna roster. Andring av foreningens stadgar om

§ 2 andamal, § 17 stadgeandringar samt § 18 upplosning av foreningen kraver likalydande

beslut pa tva pa varandra foljande arsmoten.

§18. For upplosning av foreningen fordras beslut darom pa tva pa varandra foljande ordinarie

arsmoten med minst tre fjardedelar (3/4) av avgivna roster.

§19. I handelse av foreningens upplosning skall dess registrerade samlingar, inventarier och

befintliga medel overlamnas till hembyggds forening eller foreningsarkivet. Om ny

slaktforskningsforening bildas senare skall dessa samlingar och ev. inventarier tillkomma

den nya foreningen

Annonser